Poradnia pedagogiczno-psychologiczna

Poradnia-header.jpg

Zajęcia psychoedukacyjne

ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE

 

Główne cele zajęć psychoedukacyjnych to:

  1. Poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci poprzez nawiązanie satysfakcjonujących kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi (zmiana sposobu zachowań).
  2. Zmniejszenie napięć i niepokojów związanych ze szkołą i z rodziną (odreagowanie emocjonalne).
  3. Zapobieganie wadliwej adaptacji dzieci do warunków życia i wymagań otoczenia poprzez uczenie ich pozytywnego patrzenia na siebie, swoje życie i otoczenie (zmiana sądów o rzeczywistości).

 

Uczęszczając na zajęcia psychoedukacyjne dzieci mają możliwość nabywania umiejętności interpersonalnych potrzebnych do nawiązywania satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami i dorosłymi: rozpoznawania, nazywania i wrażania uczuć, radzenia sobie z przykrymi emocjami, komunikowania się, asertywności, rozwiązywania konfliktów, niwelowania stresu, twórczego myślenia oraz wzmocnienia poczucia własnej wartości.

 

Liczebność grup kształtuje się w granicach 3 – 12 osób.

Forma zajęć - warsztaty

Metody stosowane podczas zajęć to między innymi: gry i zabawy, ćwiczenia ruchowe,  prace plastyczne, ćwiczenia relaksacyjne, swobodne wypowiedzi, dyskusje kierowane, pantomima, drama, scenki, wizualizacja, czyli atrakcyjne z punktu widzenia dzieci metody aktywizujące.

 

W roku szkolnym 2009/2010 funkcjonują cztery grupy podzielone ze względu na wiek dzieci oraz specyfikę trudności w zachowaniu.

  1. Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym skierowane są do dzieci z trudnościami w zachowaniu  przejawiającymi się np. w nadmiernej aktywności, nadruchliwości, zmienności nastrojów, impulsywności oraz deficytami uwagi i /lub innymi parcjalnymi deficytami w sferze percepcyjno - manualnej i społecznej. Poprzez zabawę, działanie i prace plastyczne, czyli preferowane przez dzieci w tym wieku  aktywności, mają one możliwość  nabywania wiedzy i rozwijania umiejętności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania społecznego i poznawczego zarówno w przedszkolu, jak i na terenie domu rodzinnego.
  2. Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci w młodszym wieku szkolnym są skierowane do dzieci w wieku 6 – 7 lat rozpoczynających edukację szkolną, które przejawiają trudności adaptacyjne pod postacią zaburzonego zachowania i/lub zaburzeń emocjonalnych.
  3. Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci w wieku od 7 do 9 lat skierowane są do dzieci z trudnościami w zachowaniu  przejawiającymi się w nadmiernej aktywności, nadruchliwości, zmienności nastrojów, impulsywności oraz do dzieci z objawami nerwicowymi, takimi jak lęki dzienne i nocne, zacinanie się i jąkanie, tiki itp., które zazwyczaj współwystępują z nadpobudliwością psychoruchową.
  4. Zajęcia pschoedukacyjne dla dzieci w wieku 10 – 12 lat są skierowane do dzieci z zaniżoną samooceną, małą pewnością siebie oraz z trudnościami w wyrażaniu i okazywaniu emocji, co utrudnia im nawiązywanie satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami i dorosłymi. Poprzez organizowanie doświadczeń korygujących zajęcia te mają wpłynąć na zmianę sposobu myślenia w/w młodzieży.

 

W celu zapisania dziecka na zajęcia psychoedukacyjne niezbędne jest wcześniejsze badanie psychologiczne dziecka w P P – P po złożeniu wniosku o wydanie opinii psychologicznej w celu objęcia go pomocą psychologiczną.

Zainteresowanych rodziców zapraszam również na konsultacje w Poradni we wtorki w godzinach 13.00 – 15.00.

Psycholog prowadząca zajęcia – Ewelina Nehring - Rychlińska

Poprawiony ( piątek, 12 marca 2010 19:58 )  
Twoja aktualna pozycja: Start Terapia Zajęcia psychoedukacyjne